احمد قابل
احمد قابل

احمد قابل

احمد قابل متولد ۱۳۳۶ مجتهد، پژوهشگر دینی، فعال سیاسی و از شاگردان آیت الله حسینعلی منتظری بود. او در سال 1391 درگذشت

آخرین مطالب دسته بندی احمد قابل