علی رضا قلی
علی رضا قلی

علی رضا قلی

علی رضاقلی متولد1326 پژوهشگر ایرانی حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی بود. او با نگارش دو کتاب جامعه شناسی خودکامگی و جامعه شناسی نخبه کشی در صحنه جامعه شناسی ایران مطرح شد. رضاقلی در سال 1401 درگذشت

آخرین مطالب دسته بندی علی رضا قلی