بیژن عبدالکریمی
بیژن عبدالکریمی

بیژن عبدالکریمی

بیژن عبدالکریمی متولد ۱۳۴۲فیلسوف ایرانی و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است.

آخرین مطالب دسته بندی بیژن عبدالکریمی