سخنان قابل تامل مرحوم احمد قابل پیرامون مساله حجاب زنان در اسلام

سخنان مرحوم احمد قابل با موضوع حجاب و موی سر زنان

من به عنوان فردی که اهل تحقیق در مسائل دینی هستم از همان گذشته های دور، از 18 سال قبل در یکی از پرونده هایی که باز کردم که در مورد آن هم تحقیق کنم به لحاظ تاریخی، دینی و علمی، مساله حجاب بود.

نتیجه ای که من نهایتا از نظریات رایج چه در شیعه و چه در بین علمای اهل سنت به دست آوردم ، مجموعه روایات و آیات قرآنی که در خصوص این مساله [حجاب] وجود داره، نهایتاً به این نتیجه رسیدم که پوشش سر و گردن برای زن واجب نیست شرعاً و مستحب است.