سخنان قابل تامل مرحوم احمد قابل پیرامون مساله حجاب زنان در اسلام

سخنان مرحوم احمد قابل با موضوع حجاب و موی سر زنان من به عنوان فردی که اهل تحقیق در مسائل دینی هستم از همان گذشته های دور، از 18 سال قبل در یکی از پرونده هایی که باز کردم که در مورد آن هم تحقیق کنم به لحاظ تاریخی، دینی و علمی، مساله حجاب بود. نتیجه ای… ادامه خواندن سخنان قابل تامل مرحوم احمد قابل پیرامون مساله حجاب زنان در اسلام